REGULAMIN - CAŁA POLSKA BIEGA

Idź do spisu treści

Menu główne:

REGULAMIN


REGULAMIN BIEGU GŁÓWNEGO NA DYSTANSIE 10 KM
CAŁA POLSKA BIEGA Rawicz też "BIEG Z JAJEM"


I. Cel imprezy

1. Promocja aktywnego stylu życia
2. Promocja biegania jako najprostszej i najtańszej formy rekreacji
3. Promocja regionu.

II. Organizator

Organizatorem imprezy „CAŁA POLSKA BIEGA
Rawicz też” jest:
Powiatowe Zrzeszenie LZS i Szkoła Podstawowa Nr 5.

Oficjalna strona biegu:
www.calapolskabiega.rawicz.pl

E-mail kontaktowy:
  
calapolskabiega@rawicz.pl

III. Termin i miejsce

1. Bieg odbędzie się w dniu 24 września 2017 r.  
2. Start: ul. Gajowa w Sarnowie
o godzinie 13:30
3. Długość trasy: 10 km
trasa prowadzi ścieżkami leśnymi.  
4. Trasa obejmuje 2 pętlę, oznaczenie trasy: co 1 km,  
5. Meta: Stadion SARNOWIANKA przy ulicy Gajowej.  
6. Pomiar czasu w systemie chipowym prowadzony przez EUFORIABIEGACZA SPORT & IT CONSULTING.  
7. Punkt odżywczy (napoje) będzie się znajdował na około 5. kilometrze.
8. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 90 minut. Trasa Biegu będzie częściowo zamknięta dla ruchu kołowego do godziny 15:00.
9. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu nie będą klasyfikowani.  

IV. Uczestnictwo

1. W biegu prawo startu mają osoby, które do dnia 24 września 2017 roku ukończą 16 lat.  
2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu 24.09.2017 r.  
3. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie na podstawie dokumentu tożsamości z datą urodzenia oraz zdjęciem.  
4. Uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.  

V. Klasyfikacje

1. Klasyfikacja
a) generalna
kobiet, mężczyzn  
2. Komunikat końcowy zostanie umieszczony na oficjalnej stronie biegu (do pobrania)
3. Zawodnicy liczeni są według czasu netto.  
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia innych klasyfikacji, o których poinformuje najpóźniej na 30 dni przed imprezą na stronie internetowej.

VI. Zgłoszenia

1. Biuro Zawodów mieści się na Stadionie SARNOWIANKA, Sarnowa ul. Gajowa
2. Opłata startowa dla osób zgłoszonych do dnia 10.09.2016 r. wynosi 30 zł, a po tym terminie (jeśli wcześniej nie zostanie wyczerpany limit 200 startujących) 45 zł.
3. Opłatę należy uiścić na konto organizatora: Pertek Grażyna  
numer rachunku bankowego :
02  1020  3121  0000  6502  0069  5817
w tytule wpisując: Imię Nazwisko i datę urodzenia.
4. Na liście startowej pojawią się tylko nazwiska osób, które dokonają opłaty startowej. .
5. Organizator ustala limit biegaczy na 200 osób zapisanych i opłaconych.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby uczestników.
7. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej biegu
www.calapolskabiega.rawicz.pl oraz w Biurze Zawodów.  
8. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia i udokumentowania opłaty startowej na konto organizatora.  
9. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
10.Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb Organizatora.  
11. Opłata startowa winna znaleźć się na koncie wskazanym w panelu zgłoszeniowym najpóźniej do 3 dni od dokonania rejestracji.  
12. W dniu 24.09.2017 r. będzie możliwość zgłaszania tylko w biurze zawodów (jeśli nie został wcześniej wyczerpany limit zapisów).  
13. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego (przelewu bankowego)
wpisowego z winy poczty (banku).
14. Weryfikacja zawodników, oraz wydawanie pakietów startowych będą odbywały się w Biurze Biegu, na Stadionie SARNOWIANKA, Sarnowa ul. Gajowa, w godzinach:
- 24.09.2017 r. w godz. 10:30
13:00 (niedziela)  

VII. Nagrody

1. Zwycięzcy w kategorii generalnej kobiet miejsca I-VI
nagrody rzeczowe, mężczyzn miejsca I-VI nagrody rzeczowe oraz puchary.  
2. Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet i generalnej mężczyzn (miejsca I-VI) przysługują zawodnikom w/g kolejności wbiegnięcia na linię mety.  
3. Wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w czasie 1,5 godziny otrzymają medal.  
4. Nagrody w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn nie dublują się z pozostałymi kategoriami.

VIII. Finansowanie

1. Koszty opłaty startowej, dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy lub organizacje delegujące.  
2. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje pakiet:
- numer startowy + agrafki  
- chip
- medal
- napoje na trasie
- napój na mecie
- posiłek po biegu
- koszulka  

X. Postanowienia końcowe

1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Biegu.
2. Organizator nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków.  
3. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowy oraz chip przymocowany do buta
4. Przystąpienie do biegu oznacza wyrażenia zgody przez uczestników na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo w celu wykorzystania do promocji i organizacji imprezy, udostępniania sponsorom oraz partnerom imprezy w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach, na promocyjnych materiałach drukowanych, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik musi także wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy, a także wyrazić zgodę na ich przekazywanie sponsorom.
5. Bieg odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego